Privacyverklaring


Voor het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening en voor een goede werking van de website www.itsecuritysymposium.nl verwerken wij bepaalde gegevens van u waaronder mogelijk persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke en nemen de verantwoordelijkheid voor een rechtmatige en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Onze privacyverklaring heeft ten doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

 

De verwerking van gegevens

Onze website biedt de mogelijkheid contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer aan ons te verstrekken. Alleen als deze gegevens door u aan ons worden verstrekt zullen deze gegevens door ons worden verwerkt. Wij gebruiken de gegevens alleen om contact met u op te nemen, u te informeren en om diensten voor u uit te voeren.
 

Verwerkingsgrondslag

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als dit nodig is voor het uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht of wanneer u toestemming heeft verleend voor de verwerking bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie of voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
 

Delen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden, zoals onder andere onze ICT-dienstverleners, als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor het realiseren van het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven (o.a. verstrekken van informatie en deelname aan een activiteit). De partijen aan wie wij mogelijk uw gegevens verstrekken zijn betrouwbaar en zijn niet gerechtigd uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken.
 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard maar niet langer dan noodzakelijk. Daarbij houden wij ons aan de specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen.
 

Beveiliging

Wij dragen zorg voor een passende en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens waarbij deze beveiliging onze continue aandacht heeft. 

Uw rechten

U kunt ons op ieder moment vragen inzage te verlenen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Ook kunt u ons vragen de verwerkte persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Het wijzigen of verwijderen kan effect hebben op onze dienstverlening aan u. Als dat aan de orde is informeren wij u hier uiteraard over. Wilt u gebruik maken van deze rechten dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hieronder.
Naast bovenstaande rechten heeft U altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet op juiste wijze verwerken. Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP (autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 

Cookies

Voor het goed functioneren van de website maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Wij gebruiken zowel functionele cookies als analytische cookies. De functionele cookies zorgen er voor dat onze website goed functioneert. Met de analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van de website met als doel het monitoren en verbeteren van onze dienstverlening. Wij verwerken geen persoonsgegevens (zoals IP adressen) met behulp van cookies.
 

Contact

Heeft u vagen of opmerkingen ten aanzien van ons privacy beleid of ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens dat kunt u op onderstaande wijze contact met ons opnemen:

 

telefoon: 0592 40 78 11 (organisator NewComm IT)
e-mail: info@itsecuritysymposium.nl